Adatvédelem 2

Az adatkezelés időtartama a leiratkozásig.

 

 1. Blog használat

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

Az adatkezelés jogalapja a blog használattal kapcsolatos minden tevékenység önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja az érintett az Adatkezelő blogjával kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa, az abban foglalt tartalom szempontjából egyéni aspektusa szerinti megközelítést vessen fel.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél
Név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
hozzászólás az álláspont rögzítése

Az érintettek köre minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított bloghoz hozzá kíván szólni, ezért személyes adatainak megadásával regisztrál, bejelentkezik.

Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig.

 

 1. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

Az adatkezelés jogalapja a banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

 

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél
név (számlabirtokosé) azonosítás
e-mail cím (postai cím) a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges
bankszámlaszám azonosítás
közlemény azonosítás
összeg a teljesítéshez szükséges

Az érintettek köre minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.

Az adatkezelés időtartama a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.

Az adatkezelés folyamata:

 • az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.
 • az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.
 • az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
 • az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

 

 1. Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

 • az info@ezustpor.hu és a info@ephutoklima.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
 • postai úton az EP Trade Hungary Kft. 5712 Szabadkígyós, Arany János u. 31/3. címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

Az érintettek köre minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek alapján, kötelezően.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél
A panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
A panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési/e-mail cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

 

A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közéles iránt.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

Az adatkezelés folyamata:

 • az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
 • szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
 • az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összeg körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
 • az Adatkezelő törekszik a panasztévő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés
 • Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 2. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
 • Az adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adateit is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.
 • Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára amennyibe
 1. az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára.
 2. az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 3. a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatást nem vesz igénybe.

Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatás ellen.

 

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 • A tájékoztatás kéréséhez való jog:

Ön az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

a, milyen személyes adatait,

b, milyen jogalapon,

c, milyen adatkezelési cél miatt,

d, milyen forrásból,

e, mennyi ideig kezei,

f, az Adatkezelő kinek, mikor és milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 • A helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • Törléshez való jog

Ön az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A zároláshoz való jog

Ön az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatait zárolja.

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

A teljes adatvédelmi szabályzat letöltéséhez kattintson ide!