Adatvédelem

 1. A szabályzat célja

Az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján az adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény, a közbeszerzésekről szóló törvény, az információszabadságról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény alapján az EP Trade Hungary Kft. ( a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) működése során keletkező közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása és felelősségi rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében az alábbiakat határozom meg.

Továbbiakban a jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a https://ezustpor.hu  Webáruház  adatvédelmi és –kezelési politikáját.

A szabályzat hatálya

 • A Szabályzat személyi hatálya kiterjed
 1. a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett dolgozóra,
 2. az adatfeldolgozóra, valamint
 3. a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.
 • A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
 1. a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,
 2. az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,
 3. az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
 4. a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint
 5. a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.

 

 1. Fogalmi meghatározások
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatban hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérhetetlen beleegyezést adja a rá a vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléshez.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő:

Neve: EP Trade Hungary Kft.

Adószám: 25571659-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-013776

Székhely: 5712 Szabadkígyós, Arany János u. 31/3.

Telefonszám: +36 30 572 5661

E-mail címe: , info@ezustpor.hu, info@ephutoklima.hu

 • adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatmegsemmisítés: az adatok tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján-beleértve a jogszabály rendelkezésre alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

Tárhely szolgáltatóként:

Neve: ForceIT

Képviseli: ifj. Szlyuka László

Cím: 5661 Újkígyós, Széchenyi u. 60/1.

E-mail: ifj.szlyuka@foldteglabt.hu

Weboldal: www.forceit.hu

Telefonszám: +36 30 827-0833

Csomagszállítás:

Neve: GLS futárszolgálat

Postai cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Weboldal: www.gls-group.eu/HU

Telefonszám: +36 1 802 0265, +36 20 890-0660

Kapcsolattartó: ügyfélszolgálat

 • adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
 • harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT – állam.

 

 1. Az adatkezelés alapelvei

A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A Társaság mindenkori ügyvezető igazgatója, a Társaság vezetőivel együttműködésben határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja, hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul vagy
 • azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli / kötelező adatkezelés /

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájárulásán alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelem, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2004. évi I. törvény a sportról
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről
 1. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok

A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. A Társaság az elektronikus információk védelme érdekében a 6. pontban felsorolt szabályzatokat alkalmazza.

 1. A www.ezustpor.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés.
 • A www.ezustpor.hu és honlap bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlapokon a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
 • A honlapokon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosítására alkalmas információt nem tárolnak.
 • A honlapok látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.
 • Az adatkezelő a honlapokon keresztül, jellemzően a „Kapcsolat” fül alatt feltűntetett elérhetőségeken kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.
 1. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése

a. Információ kérése

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdése a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartása.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

telefonszám

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.

Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

Az adatkezelés folyamata:

 • az érintett a maga által választott módon (személyes, telefon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 • az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 • az Adatkezelő megadja a kért információt azon módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintett megállapodott.

 

 1. Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

Név

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Cégnév

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

E-mail

azonosítás, kapcsolattartás

Telefon

azonosítás, kapcsolattartás

Regisztráció időpontja

technikai információs művelet

IP cím

technikai információs művelet

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

 1. Ajánlatkérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

 • Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék/szolgáltatás darabszáma

ajánlatadáshoz szükséges

igényelt szállítási vagy teljesítési határidő

ajánlatadáshoz szükséges

speciális igények megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

 

 • Az érintett köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
 • Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
 • Az adatkezelés folyamata:
 • az érintet a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mailben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 • az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 • az Adatkezelő ajánlatot ad azon módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.
 1. Megrendelés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

 • Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése

a teljesítéshez szükséges

megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma

a teljesítéshez szükséges

szállítási vagy teljesítési határidő

a teljesítéshez szükséges

speciális igények megjelölése

a teljesítéshez szükséges

 • Az érintett köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.
 • Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejáráig, de legfeljebb 1 évig.
 • Az adatkezelés folyamata:
 • Az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 • Az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 • Az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére és/vagy automatikus értesítő e-mailt a vásárlásról.
 • Az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelői általi elfogadását követően szerződés és/vagy a feltűntetett vásárlás menetével kapcsolatosan és ezt követően ezek szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.
 • Az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.
 1. Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus és kézi számla kiállítása és küldése e-mail és postai úton mellékletként.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevői és partnerei.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja elektronikus és írásos, az erre kijelölt számlatömbben.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

Név

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Cégnév

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

E-mail

azonosítás, kapcsolattartás

Telefon

azonosítás, kapcsolattartás

Adószám/adóazonosító

vevő azonosítása

Számlaadatok

számla azonosítása

Számlakiállítás időpontja

technikai információs művelet

A felhasználó adatkezelési hozzájárulást a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 1. Csomagszállítás

A kiszállításhoz a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szállító szolgáltatását vesszük igénybe.
A GLS adatfeldolgozóként csak a kiszállítás végrehajtása érdekében kezeli a részükre átadott név és szállítási cím adatokat.

Őket a következő címeken lehet elérni:

Postai címük:

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail címük:

info@gls-hungary.com

webcímük:

www.gls-group.eu/HU

Telefonszámuk:

+36 1 802 0265, +36 20 890-0660

Személyes kapcsolattartó:

ügyfélszolgálat

 1. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

Név

azonosítás

használatos fotó

azonosítás

hozzászólás

vélemény, hozzászólás kifejezése

értékelés

vélemény, hangulat kifejezése

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

Az érintett köre minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.

 

TOVÁBB AZ ADATVÉDELEM MÁSODIK OLDALÁRA!